Občanské právo

Rekodifikace soukromého práva, účinná od 1. 1. 2014 a reprezentovaná především novým občanským zákoníkem, se dotýká života doslova každého obyvatele České republiky. Rozsáhlé právní úpravy řeší nový zákoník ve více než 3000 paragrafech a jedná se o nejrozsáhlejší změnu českého práva za desítky let.
Tým advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry již získal nejen s touto novelizovanou normou mnoho praktických zkušeností a je připraven řešit vaše právní záležitosti v kterékoli oblasti osobního i pracovního života. Mezi naše služby v oblasti občanského práva patří:

 • smluvní vztahy – zpracování i revize všech druhů smluv, právní rozbory již uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
 • spory o peněžitá plnění (řešení pohledávek z občanskoprávních vztahů) včetně zastoupení v soudních či rozhodčích řízeních
 • právní vztahy k nemovitostem – sepsání kupních, darovacích, zástavních a dalších smluv, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků za účelem vkladu do katastru nemovitostí
 • věcná břemena – věcná práva k cizí věci
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • odpovědnost za škodu – včetně zvláštních typů odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobou, na věcech odložených nebo vnesených)
 • odpovědnost za škodu na zdraví
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo a dědické řízení – všestranné řešení včetně vyřizování poslední vůle, zastupování v řízení
 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů – výkon, ochrana práv i jejich vypořádání
 • sousedská práva
 • ochrana osobnosti

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři