PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBCE A KRAJE

Víme, že státní správa a samospráva řeší specifické problémy, odlišné např. od agendy obchodních společností.  Naše zkušenosti také ukázaly, že na tyto subjekty je převáděno stále více úkolů právního rázu, avšak bez současného personálního posílení nebo navýšení rozpočtu. Výsledkem bývá neúměrný tlak na odpovědné pracovníky, kteří musejí studovat a aplikovat často se měnící legislativu, aniž by pro to měli vytvořeny odpovídající podmínky.
Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry proto nabízí komplexní právní služby a poradenství zaměřené právě na specifické potřeby obcí a krajů.

Výhody

 • vstupní právní audit (analýza právních dokumentů, zjištění rizikových míst a návrhy řešení)
 • příprava konkrétních řešení dle individuálních potřeb obce/kraje
 • urychlení agendy obce/kraje
 • odhalení skrytých rezerv ve fungování obce/kraje
 • efektivnější nakládání s majetkem obce/kraje (účinné vymáhání pohledávek, profesionální zajištění smluvních vztahů)
 • úspora peněz na provoz obce/kraje
 • právní jistota v prováděných úkonech
 • sjednocení postupů obce/kraje – díky propojení právní agendy pod jednou advokátní kanceláří

Služby

Smlouvy a další právní dokumenty

 • konzultace při vytváření právních dokumentů
 • návrh právních dokumentů dle potřeb klienta
 • výklad a řešení situací spjatých s dokumenty
 • připomínkování dokumentů předkládaných obci/kraji třetí stranou

 

Zastupování při řízení

 • zastoupení v rámci sporné i nesporné agendy
 • konzultace i samotné zastoupení před soudy, rozhodci či správními orgány
 • zastoupení v rámci navazujících řízení – např. o vymožení pohledávek

 

Právní stanoviska a konzultace

 • podávání stanovisek k novelizovaným a nově přijímaným zákonům
 • sledování dopadů aktuální judikatury
 • konzultace – poskytování právních názorů na otázky klíčové pro klienta, s ohledem na judikaturní praxi

 

Zajištění služeb obce

 • převzetí a zajištění části agendy obce, např. příprava a částečná realizace veřejných zakázek
 • kompletní převzetí a zajištění agendy spojené s vymáháním pohledávek (od odeslání výzvy k úhradě dlužné částky přes případné uzavření splátkových kalendářů, soudní či jiné sporné řízení až po řízení vymáhací)
 • konzultace při formulaci obecně závazných vyhlášek obce

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři