Účinnost zákonů: Kdy čekat největší příval předpisů?

K 1. lednu 2021 nabylo účinnosti 32 nových a novelizovaných zákonů. Proč jde právě k tomuto datu o tak vysoké číslo a kdy mohou podnikatelé očekávat další „porci“?

Poslanci a senátoři se novými zákony zabývají v průběhu celého roku (s výjimkou letních parlamentních prázdnin). Účinnost právních předpisů bývá nicméně nastavena tak, aby v co nejvíce případech připadala právě na první den v roce nebo na první den druhého pololetí: tedy 1. ledna a 1. července. Tento princip dokonce zakotvuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, který ve třetím odstavci § 3 stanovuje: „Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.

Pokud se však podíváte do Sbírky zákonů nebo na některý portál, který legislativu přibližuje laikům, zjistíte, že k 1. únoru 2021 nabývají účinnosti dva předpisy (novela vodního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání). A také v dalších měsících je uvedený princip porušován. Jak je to možné? Zákonodárci totiž 1. leden a 1. červenec dodrželi pouze u významnějších novel, zatímco u mnoha dalších využili výjimky pro zákony, které se k 31. prosinci 2019 už nacházely v legislativním procesu.

Aby výjimek nebylo málo, jsou možné – z důležitých důvodů – také u nově předkládaných zákonů. Čtvrtý odstavec citovaného paragrafu totiž uvádí následující: „Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením.“    

Nouzový stav byl v ČR opakovaně vyhlášen kvůli pandemii nemoci COVID-19 (aktuálně běží od 5. října 2020 a potrvá minimálně do 14. února 2021), zákonodárci hojně využili též stavu legislativní nouze (kdy předseda Sněmovny může na žádost vlády mj. rozhodnout, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání). Právní předpisy přijímané či měněné kvůli koronaviru tedy budou zřejmě nadále nabývat účinku i mimo obě hlavní data.

V takové době je více než kdy jindy důležité znát předem nejen datum účinnosti konkrétního zákona, ale i jeho vývoj v zákonodárném procesu. Například proto, že pozměňovací návrhy mnohdy výrazně promění původní znění návrhu – včetně praktického dopadu na podnikatele. Pokud chcete mít přehled a nenechat se nepříjemně zaskočit, můžete využít například službu Zákony zavčas. Každý týden obdržíte emailem souhrn aktuálně řešených zákonů se stručným shrnutím nejdůležitějších informací i odkazem na podrobnější rozbory. Zpracovává je několik advokátních kanceláří v čele s týmem kanceláře Škára & Partners. Ta je odborným garantem projektu a dbá na to, aby se k vám informace dostávaly ve srozumitelné formě přínosné pro každodenní chod společnosti.